Công văn số 784/QĐ-BYT v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại TTLY số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Công văn số 784/QĐ-BYT v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại TTLY số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ<