Thông tư 05/2017/TT-BYT của Bộ Y tế

Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Danh sách các tệp tin đính kèm:

tt05.pdf