Kế hoạch số 1981/KH-SYT, ngày 07/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Về việc: "Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 của ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa".

Danh sách các tệp tin đính kèm: