Phòng Hành chính - Quản trị

Lãnh đạo phòng

  

Phó trưởng phòng
CN.Nguyễn Văn Định 


Thông tin phòng Hành chính quản trị

 

1- Lịch sử hình thành, vị trí địa lý

Phòng Hành chính quản trị vị trí tại khu nhà Cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh- Dược- Quản lý hành chính  (A5)

2- Cơ cấu, tổ chức bộ máy:

Phòng Hành chính Quản trị gồm 23 cán bộ viên chức, người lao động

Phó trưởng phòng:

1 - Nguyễn Văn Định

Các tổ: Gồm 3 tổ:

1-Tổ cung ứng văn thư:

Tổ trưởng: Nguyễn Ngọc Thụ

2-Tổ điện nước:

Tổ trưởng: Đỗ Văn Sơn

3-Tổ xe:

Tổ trưởng: Nguyễn Hữu Lư

3- Chức năng, nhiệm vụ 

Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết  bị thông dụng của bệnh viện.

Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

Cùng với BQL dự án Bệnh viện lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng

Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.