Phòng Tổ chức cán bộ

 

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng
Ds. Hoàng Trung Thông 

Ths. Lê Thị Vân Hồng

Phó trưởng phòng

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Quá trình thành lập: Phòng Tổ chức cán bộ là phòng được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện.

2. Cơ cấu, tổ chức bộ máy

- Tên đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

          - Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

          - Điện thoại: 0237.395.1093

          - Tóm tắt cơ cấu tổ chức:  Phòng Tổ chức cán bộ có: 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 05 viên chức, lao động; trong đó có: 02 người trình độ Thạc sĩ, 05 người trình độ Đại học

3. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ gồm:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Bộ Y tế;

+ Xây dựng, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm;

+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;

+ Quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

+ Tổ chức tuyển dụng.  

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

+ Lên kế hoạch, tổ chức các buổi kiểm tra nhân lực;

+ Tổ chức thực hiện luân chuyển nhân lực giữa các khoa, phòng.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

+ Bảo hiểm xã hội;

+ Lao động tiền lương;

+ Thi đua khen thưởng, kỷ luật;

+ An toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết