Khoa Da liễu

Lãnh đạo khoa

   

          Trưởng khoa
Ths-BS Hoàng Thị Ngọ

 

 

 

Điều dưỡng trưởng khoa
 Mai Thanh Hải

 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

 

1. Đặc điểm, tình hình:

 

- Quá trình thành lập và phát triển: Khoa Da liễu được thành lập năm 1963- 1964 (theo lịch sử hơn 100 năm thành lập Bệnh viện), là một khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

- Cơ cấu tổ chức: Khoa gồm có 14 cán bộ viên chức, trong đó có:

+ 04 Bác sỹ ( trong đó có 03 bác sĩ chuyên nghành Da Liễu: 1 bác sỹ CKI, 2 thạc sỹ, 1 bác sỹ đang học CKI Da liễu ).

+ 09 Điều dưỡng (trong đó có 03 cử nhân điều dưỡng, 02 cao đẳng điều dưỡng, 02 điều dưỡng đang học lớp cao đẳng điều dưỡng).

+ 01 Hộ lý.

- Khoa gồm 2 bộ phận: Phòng khám chuyên khoa đặt tại khoa khám bệnh: khám bệnh, kê đơn và điều trị bệnh nhân ngoại trú; và khoa điều trị bệnh nhân nội trú.

- Chi bộ khoa có 08 đảng viên.(Trong đó 01 đảng viên dự bị)

-  Điều kiện tự nhiên khó khăn và thuận lợi:

+ Thuận lợi: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện. Sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, tập thể khoa đoàn kết thống nhất, từng cá nhân đều lấy chức trách nhiệm vụ cụ thể mà Nhà nước đã ban hành làm mục tiêu phấn đấu. Cán bộ công chức làm việc có tổ chức, có kỷ luật, có kỹ thuật đạt hiệu quả cao. Có quan điểm phục vụ bệnh nhân đúng đắn được bệnh nhân tin yêu quý trọng.

Bệnh viện từng bước nâng cao dịch vụ cho cán bộ công chức nên đời sống ngày càng được cải thiện - Đó là động lực cho cán bộ công chức yên tâm và phấn khởi trong công tác.

+ Khó khăn: Trang thiết bị còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Chức năng khoa Da Liễu là tổ chức chuyên môn kỹ thuật của chuyên nghành Da Liễu, hoạt động trong Bệnh viện.

- Nhiệm vụ được giao: Khám chữa bệnh chuyên nghành Da liễu:

+ 20 giường bệnh nội trú.

+ Phòng khám chuyên khoa Da Liễu nằm trong khoa khám bệnh chung của Bệnh viện. Nhiệm vụ khám bệnh điều trị ngoại trú cho bệnh nhân bị bệnh Da Liễu, hoa liễu - bệnh nhân bị bệnh phong và HIV/AIDS...cho nhân dân trong tỉnh và cả người ngoài tỉnh, người nước ngoài  đóng trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa. Phòng khám được sự chỉ đạo trực tiếp của khoa.

+ Nghiên cứu phát triển, nâng cao các phương pháp điều trị bệnh Da Liễu. Úng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và điều trị.

+ Phối hợp với các khoa lâm sàng khác để điều trị, bệnh nhân có hiệu quả.

+ Tham gia giảng dạy cho học sinh đến thực hành .

+ Kết hợp chặt chẽ với Bệnh viện Da Liễu Thanh Hoá, Bệnh viện Da Liễu Trung Ương trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và điều trị.

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  1. 1.    Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị :

 

Về cơ bản toàn thể cỏn bộ, Đảng viên trong chi bộ có t­ư t­ưởng ổn định, tin tư­ởng đư­ờng lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nư­ớc. Thực hiện đầy đủ chủ tr­ương và chính sách của Nhà nư­ớc của Ngành và của Bệnh viện đề ra. ủng hộ mạnh mẽ  đư­ờng lối đổi mới của Đảng bộ về kế hoạch xây dựng phát triển Bệnh viện. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch do Đảng bộ, chi bộ đề ra trong năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch chuyên môn.  Các Đảng viên đã tích cực học tập nắm vững các nội dung và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ­ương Đảng, của Bộ chính trị, chỉ thị  của Ban bí th­ư Trung ư­ơng Đảng, các chỉ thị Nghị quyết của Đảng. Toàn thể Đảng viên trong chi bộ tham gia học tập đầy đủ , thảo luận đầy đủ sôi nổi sâu sắc, có liên hệ bản thân cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh” đây là đợt sinh hoạt của mỗi cán bộ Đảng viên. Mỗi cán bộ Đảng viên trong chi bộ đã thể hiện bằng những hành động cụ thể nhiệt tình trong công việc, luôn luôn rèn luyện bản thân  để trở thành cán bộ Đảng viên gư­ơng mẫu, giữ vững phát huy vai trò trách nhiệm  của ngư­ời Đảng viên , tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân đã đư­ợc nâng cao, không con hiện tư­ợng tiêu cực sách nhiễu bệnh nhân. Đư­ợc nhân dân tin tư­ởng , cấp trên đánh giá cao. Mọi đảng viên trong chi bộ vẫn kiên định , khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

  1. 2.    Về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư­ tư­ởng:

 

Chi bộ quán triệt đư­ờng lối chủ trư­ơng Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc đã sắp xếp tạo điều kiện cho cán bộ Đảng viên học các Nghị quyết của Đảng. Bồi dư­ỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, công tác đào tạo, bồi dư­ỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị , kiến thức năng lực, năng lực thực tiễn và ý thức tổ chức kỹ luật cho Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Ngăn ngừa, đấu tranh với những hành vi thể hiện như, nói, viết, làm... trái với quan điểm đư­ờng lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nư­ớc, phòng chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống thể hiện tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên.

 

  1. 3.    Về lãnh đạo  công  tác xây dựng tổ chức  Đảng và đảng viên:

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng trong tình hình mới, thực hiện nguyên tắc tập trung  dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, thực hiện phê bình, tự phờ bỡnh. Thực hiện chế độ sinh hoạt và đổi mới nội dung, nâng cao chất l­ượng sinh hoạt trong cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề chống lãng phí và các tiêu cực khác.

Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho Đảng viên, việc tạo nguồn bồi dư­ỡng những nhân tố tích cực trong quần chúng để giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng: chi bộ giới thiệu quần chúng ư­u tú: Mai Thị Liờn, Lê Anh Lâm đó đi học lớp cảm tình Đảng về, đề nghị Đảng bộ Bệnh viện xem xét phê duyệt làm lý lịch thẩm tra xem xột kết nạp đảng viên mới. Chi bộ gư­ơng mẫu thực hiện đóng góp Đảng phí đầy đủ và nghĩa vụ Đảng viên nơi cư­ trú.

 

  1. 4.    Về lãnh đạo công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

Chi bộ thực hiện sắp xếp tạo điều kiện cho cán bộ Đảng viên học tập các Nghị quyết của Đảng . Chủ trì cho các Đảng viên Thảo luận thu hoạch và liên hệ bản thân cho từng Nghị quyết, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ đào tạo bồi dư­ỡng luân chuyển công việc trong chi bộ theo trình độ chuyên môn của từng Đảng viên.

 

  1. 5.    Về lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

 

Cấp uỷ lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều lệ Đảng.

Cấp uỷ xây dựng chư­ơng trình, kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra giám sát công tác Đảng theo đúng thẩm quyền của cấp uỷ.

 

  1. 6.    Về  công tác lãnh đạo các tổ chức chính trị -  xã hội:

 

Các giải pháp cụ thể để xây dựng tổ chức chính trị – xã hội trong chi bộ vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo việc giám sát, thực hiện chủ tr­ương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nư­ớc, đơn vị phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức, ngư­ời lao động , đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cơ quan, đơn vị, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đư­ợc giao.

          Đoàn thanh niên ngoài chức năng nhiệm vụ của mình đư­ợc chi bộ khoa tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu khoa học để tiếp cận với kỹ thuật mới.

           Đoàn thanh niên tham gia các phong trào thể dục thể thao của Bệnh viện.

          Tổ chức hội phụ nữ chị em trong khoa tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thư­ờng và trong chuyên môn. Để mọi chị em có điều kiện thuận lợi trong công tác và hoàn thành  tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của mình.

          Tổ chức công đoàn đã tích cực hoạt động chăm lo đời sống của Đoàn viên. Động viên thăm hỏi, tuy vật chất còn khiêm tốn như­ng tấm lòng ấm áp đã động viên thăm hỏi kịp thời.

 

  1. 7.    Về lónh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

 

Chi bộ tổ chức cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng nghiên cứu, học tập quán triệt chỉ thị của bộ chính trị, các văn bản của Trung ương, 100% cán bộ nhân viên trong khoa tham gia việc “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.