Khoa Quốc tế

Lãnh đạo khoa

     
 

           

                       

                                 Trưởng khoa
                Ths.Bs. Nguyễn Hồng Cường 

   
      Phó trưởng khoa
   Ths.Bs. Lê Thế Anh 
        Phó trưởng khoa
   Ths.Bs. Trịnh Xuân  Thắng