Ban chấp hành Đoàn Thanh niên

TT

Họ tên

Chức vụ Đoàn

1

Nguyễn Văn Hòa

Bí thư

2

Nguyễn Văn Ngọc

Phó Bí thư

3

Vũ Lan Anh

ủy viên BTV

4

Đào Thị Nga

ủy viên BTV

5

Đặng Hoàng Nam

ủy viên BTV

6

Đỗ Trọng Hiền

ủy viên BCH

7

Tạ Mai Hồng

ủy viên BCH

8

Lương Thị Hoài Thanh

ủy viên BCH

9

Lường Tiến Hưng

ủy viên BCH

10

Nguyễn Hương Lê

ủy viên BCH

11

Nguyễn Mi Sen 

ủy viên BCH

12

Phạm Minh Tuấn

ủy viên BCH

13

Nguyễn Văn Tam

ủy viên BCH

14

Trịnh Thanh Lan

ủy viên BCH

15

Lê Nguyên Thành

ủy viên BCH