Thông tin liên lạc

Bộ phận Phụ trách Số điện thoại
Giám Đốc Ông: Lê Văn Sỹ  
Phó Giám đốc Ông: Nguyễn Văn Chung
Phó Giám đốc Ông: Tô Hoài Phương  
Phó Giám đốc Ông: Hoàng Hữu Trường  
Phó Giám đốc Ông: Lê Văn Cường  
Trưởng phòng KHTH
Ông:  Trương Thanh Tùng