Công văn số 867/QĐ-BYT v/v phê duyệt tài liệu chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản.

Công văn số 867/QĐ-BYT v/v phê duyệt tài liệu chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

Danh sách các tệp tin đính kèm:

qd_867_2017_byt_tai_lieu_chuan_nang_luc_giam_doc_syt.pdf