Công văn số 869/QĐ-BYT v/v phê duyệt tài liệu:' Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế"

Công văn số 869/QĐ-BYT v/v phê duyệt tài liệu:' Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tế"

Danh sách các tệp tin đính kèm:

qd_869_2017_byt_tai_lieu_chuan_nang_luc_thanh_tra_y_te.pdf