Quyết định 2129/QĐ-BYT v/v đính chính thông tư 04/2017/TT-BYT

Quyết định 2129/QĐ-BYT v/v đính chính thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Danh sách các tệp tin đính kèm:

qdb-2017-2192-BYT-dinh-chinh-thong-tu-04.pdf