Ban chấp hành Đoàn Thanh niên

Ảnh Ban chấp hành Đoàn Thanh niên

Danh sách Ban chấp hành Đoàn Thanh niên

TT Họ tên Chức vụ Đoàn
1 Nguyễn Văn Hòa Bí thư
2 Nguyễn Văn Ngọc Phó Bí thư
3 Vũ Lan Anh ủy viên BTV
4 Đào Thị Nga ủy viên BTV
5 Đặng Hoàng Nam ủy viên BTV
6 Đỗ Trọng Hiền ủy viên BCH
7 Tạ Mai Hồng ủy viên BCH
8 Lương Thị Hoài Thanh ủy viên BCH
9 Lường Tiến Hưng ủy viên BCH
10 Nguyễn Hương Lê ủy viên BCH
11 Nguyễn Mi Sen ủy viên BCH
12 Phạm Minh Tuấn ủy viên BCH
13 Nguyễn Văn Tam ủy viên BCH
14 Trịnh Thanh Lan ủy viên BCH
15 Lê Nguyên Thành ủy viên BCH