Phòng Công nghệ Thông tin

  1. Tên phòng: Phòng Công nghệ thông tin (Information Technology Department)
  2. Địa chỉ liên hệ:

Tầng 1 nhà A15 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 02373.951.469

  1. Lịch sử phát triển:

Phòng Công nghệ thông tin thành lập năm 2021, được tách ra từ Tổ CNTT trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1. Vị trí: Phòng Công nghệ thông tin là một phòng chức năng, trực thuộc Bệnh viện và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện.

4.2. Chức năng: Phòng công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công nghệ thông tin của Bệnh viện.

4.3. Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch nhằm đẩy mạnh và phát triên các hoạt động công nghệ thông tin của bệnh viện: Phát triển hạ tầng  và ứng dụng công nghệ thông tin.  Duy trì và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.- Căn cứu vào kế hoạch chung của bệnh viện lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, thay thế, nâng cấp thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin. Tư vấn mua sắm các trang thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin.- Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm.

4.3.2.Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin:

– Phòng Công nghệ thông tin chuyên trách quản lý và xử lý sự cố liên quan đến thiết bị CNTT, phần mềm ứng dụng.

– Tổ chức duy trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT và phần mềm kịp thời.

– Lập hồ sơ lý lịch, xây dựng quy trình vận hành, sử dụng hệ thống CNTT.

– Triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn bảo mật thông tin trong Bệnh viện.

– Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định của pháp luật, các quy định của Bệnh viện và thực hiện giám sát, đánh giá, kiến nghị với các khoa, phòng về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Giám đốc ban hành

.- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ viên chức.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu cho đơn vị.

  1. Tổ chức nhân sự phòng:

5.1. Ban lãnh đạo đương nhiệm: Trưởng phòng: Ks. Lê Như Cường

5.2. Số lượng cán bộ trong phòng: 07 người

  1. Thành tựu:

Cùng với sự phát triển của bệnh viện CNTT cũng đạt được một số mục tiêu

– Việc chuyển thanh toán viện phí từ thủ công sang sử dụng CNTT giảm thất thoát viện phí.

– Trong công tác báo cáo thống kê đảm bảo đúng thời gian, chính xác.

– Hỗ trợ quản lý Dược, Vật tư, hóa chất, văn phòng phẩm, giải quyết cơ bản nhu cầu quản lý bệnh viện.

– Kết nối trao đổi liên thông dữ liệu hàng ngày với BHYT làm cơ sở thanh quyết toán BHYT.

– Tích lũy được nguồn cơ sở dữ liệu phong phú hỗ trợ điều trị và phụ vụ công tác nghiên cứu khoa học.

– Triển khai bệnh án điện tử đồng bộ tại Bệnh viện từ tháng 7 năm 2022

  1. Tầm nhìn và định hướng phát triển:

– Đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo ứng dụng vận hành ổn định và an toàn.

– Đẩy mạnh phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng bệnh viện thông minh, không giấy tờ.

– Đào tạo bổ sung nhân lực theo từng giai đoạn phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quy mô hoạt động của phòng.

 

Liên hệ nhanh