Phòng Kế hoạch tổng hợp

– Tên phòng: Phòng Kế hoạch tổng hợp (General Planning Department).

– Địa chỉ: Nhà A5 – Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

– Điện thoại: 0373.951.467

1. Lịch sử phát triển

Phòng Kế hoạch tổng hợp (KHTH) tiền thân là phòng Y vụ được hình thành cùng với sự ra đời và phát triển của Bệnh viện.

Từ năm 1986, phòng Y vụ được nâng cao chức trách nhiệm vụ về các mặt và được đổi tên thành phòng Kế hoạch Tổng hợp.

Hiện nay, phòng Kế hoạch Tổng hợp có 04 bộ phận như sau: Tổ Thống Kê – Lưu trữ, bộ phận Y vụ, Thư viện và Tổ tin học.

2. Chức năng, nhiệm vụ

– Lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện.

– Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

– Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

– Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

– Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Bệnh viện.

3. Tổ chức nhân sự phòng

Hiện nay, phòng có 17 cán bộ viên chức là Tiến sỹ, BsCKII, DsCKI, thạc sỹ, kỹ sư tin học, cử nhân điều đưỡng.

– Phòng có: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng.

4. Thành tích

– Tập thể lao động xuất sắc từ năm năm 2009 – 2015 

– Bằng khen của Sở Y tế Thanh Hóa liên tục từ năm 2012-2015

Liên hệ nhanh