Phòng Tổ chức cán bộ

  1. Tên phòng: Phòng Tổ chức cán bộ

Tên Tiếng Anh: Personnel Department

  1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 5 Nhà A5 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

– Điện thoại: 02373.951.093

  1. Lịch sử phát triển:

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện.

  1. Cơ cấu, tổ chức bộ máy

4.1.  Lãnh đạo phòng:

– Trưởng phòng: ThS. Hoàng Trung Thông

– Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Vân Hồng

4.2. Số lượng cán bộ trong phòng:

Hiện nay, phòng Tổ chức cán bộ có 07 cán bộ, trong đó có 4 Thạc sĩ, 3 Đại học. Phòng Tổ chức cán bộ gồm 2 bộ phận chính: Công tác Tổ chức cán bộ: 6 người, thường trực văn phòng Đảng ủy: 01 người.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

5.1. Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

5.2. Nhiệm vụ:

5.2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc bệnh viện quản lý về tổ chức bộ máy tổ chức các đơn vị thuộc bệnh viện

– Đầu mối tổng hợp xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Bệnh viện, trình Giám đốc bệnh viện ban hành.

– Đầu mối tổng hợp các đề án để Giám đốc bệnh viện trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định thành lập, tổ chức, sắp xếp lại, giải thể các tổ chức thuộc bệnh viện.

– Tổ chức thẩm định đề án thành lập, tổ chức sắp xếp lại, giải thể các khoa, phòng, trung tâm thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc bệnh viện.

5.2.2. Tham mưu, giúp Giám đốc bệnh viện quản lý về viên chức, người lao động trong bệnh viện

– Đầu mối tổng hợp, xây dựng Đề án Vị trí việc làm của bệnh viện; Tổ chức thẩm định Đề án Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo phân cấp thẩm quyền phê duyệt.

– Chủ trì tổng hợp, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý bệnh viện và theo phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ.

– Chủ trì xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình quản lý viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc bệnh viện bao gồm: quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động; quy định về đánh giá phân loại viên chức; quy định về thi đua, khen thưởng, nâng BẬC lương trước thời hạn,…

– Tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, hợp đồng lao động;

– Thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với viên chức, người lao động;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; Thực hiện quy trình cử viên chức, người lao động thuộc đối tượng được phân cấp quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

– Quản lý hồ sơ đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc bệnh viện theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

– Làm đầu mối thu nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với viên chức, người lao động thuộc bệnh viện trình Sở Y tế cấp phép hành nghề.

5.2.3. Theo dõi, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động; Công tác quân sự,…

5.2.4. Làm đầu mối giúp Giám đốc bệnh viện về công tác cải cách hành chính

5.2.5. Thực hiện tổng hợp, thống kê và báo các về tổ chức, cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện theo quy định của pháp luật.

5.2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.

  1. Các thành tích đã đạt được

– Năm 2017: Giấy khen Sở Y tế

– Năm 2019: Giấy khen Sở Y tế

– Năm 2021: Bằng khen UBND tỉnh Thanh Hóa

  1. Định hướng phát triển

– Phát huy hơn nữa những mặt đạt được, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng theo Quy chế Bệnh viện và theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.

– Tham mưu cho BGĐ thực hiện các công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp… đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, số lượng và chất lượng nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu công việc theo Đề án Vị trí việc làm đã được phê duyệt.

– Tham mưu cho BGĐ thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách về lao động, tiền lương của Nhà nước và của ngành Y tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động; phối hợp với các đơn vị trong Bệnh viện tham mưu xây dựng cơ chế đãi ngộ, phương án phân phối thu nhập tăng thêm cho người lao động công bằng, hợp lý, khuyến khích người lao động; tham mưu xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

– Quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tập thể và viên chức, người lao động trong Bệnh viện để kịp thời giải quyết các vướng mắc nếu có, giữ vững ổn định và duy trì mối quan hệ đoàn kết, hợp tác tốt giữa các đơn vị và cá nhân trong Bệnh viện.

– Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự.

– Tham mưu cho Ban Giám đốc về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của Bệnh viện đáp ứng tiêu chí bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế năm 2024 và bệnh viện hạng đặc biệt năm 2025.

– Xây dựng hoàn chỉnh bộ quy trình thực hiện các công việc của phòng nhằm cải cách thủ tục hành chính tiến tới quản lý công việc theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng (ISO).

Slogan: TRÁCH NHIỆM – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ

Liên hệ nhanh