Phòng Vật tư – Thiết bị y tế

  • Tên phòng: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế

Tên Tiếng Anh: Medical equipment and consumables management Department

  • Thông tin liên hệ

– Địa điểm làm việc: Tầng 5 – nhà A5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

– Số điện thoại: 02373.950.337

  • Lịch sử hình thành:

Phòng Vật tư -Thiết bị y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thành lập ngày 7/4/1999 theo Quyết định của Sở Y tế Thanh hóa trên cơ sở tổ chuyên ngành Vật tư, thiết bị y tế thuộc Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

  • Chức năng, nhiệm vụ

Phòng vật tư, thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viên và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

– Tham mưu, đầu mối lập kế hoạch, dự toán mua sắm, tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế; mua sắm các loại vật tư y tế tiêu hao, vật tư kỹ thuật cao…

– Lập hồ sơ, lý lịch theo dõi, quản lý cho tất cả các loại máy, thiết bị y tế; định kỳ đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện báo cáo Giám đốc;

– Quản lý các kho cấp phát, cung ứng trang thiết bị y tế, dụng cụ, vật tư y tế cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch. Quản lý thống kê và theo dõi khai thác sử dụng toàn bộ vật tư trang thiết bị y tế của bệnh viện;

– Quản lý, vận hành hệ thống Khí y tế trung tâm và cung cấp các loại khí sử dụng trong y tế. Trực vận hành cấp khí y tế (oxy, khí nén, hút trung tâm) liên tục 24 giờ hàng ngày. Bảo dưỡng, sửa chữa vừa và nhỏ thiết bị và hệ thống khí y tế;

– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn và kiểm tra các phòng, khoa, trung tâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công;

– Tham gia Hội đồng thanh lý tài sản bệnh viện, thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý các thiết bị theo quy định của Nhà nước;

– Tham gia trong “Hội đồng bảo hộ lao động bệnh viện” có trách nhiệm xây dựng các quy trình vận hành, các quy định an toàn cho trang thiết bị y tế của Bệnh viện, kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước, theo dõi lên kế hoạch định kỳ kiểm định các thiết bị an toàn theo quy định của pháp luật;

– Tham gia các dự án xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất của bệnh viện, phối hợp cùng với các phòng chức năng liên quan để tổ chức triển khai và giám sát đối tác thực hiện khi được phê duyệt;

  • Cơ cấu tổ chức

– Tổng số cán bộ viên chức: 08 (trong đó: 05 Kỹ sư;  03 nhân viên kỹ thuật)

– Trưởng phòng: Ks Nguyễn Quế Anh.

– Phó trưởng phòng: Ks Nguyễn Anh Minh

– Phó trưởng phòng: Ks Trịnh Kim Hùng

– Các bộ phận :

+ Hành chính – Thống kê: Tổng hợp kế hoạch trang bị; Theo dõi hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị y tế…

+ Kho: Nhập, xuất, bảo quản TTBYT.

+ Tổ sửa chữa, bảo dưỡng: Sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tê; Hướng dẫn, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị y tế toàn viện…

  • Các thành tích đã đạt được

Giấy khen của Giám đốc sở y tế Thanh Hóa

– Năm 2016: Giấy khen, QĐ số 03 ngày 03 tháng 01 năm 2017của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

– Năm  2017: Giấy khen, QĐ số 101 ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

– Năm 2018: Giấy khen, QĐ số 41 ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

– Năm 2019: Giấy khen, QĐ số 92 ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

– Năm 2020: Giấy khen, QĐ số 43 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

  • Định hướng phát triển

– Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng về công tác quản lý nhà nước, nâng cao tay nghề đối với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên. Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của phòng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc.

– Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, trong công tác tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch và mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế. Tiến tới công khai hóa, minh bạch hóa công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa trên hệ thống mạng.

– Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, không ngừng cải tiến, sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ. Góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả kinh tế trong tiết kiệm chi phí mua sắm và sửa chữa trang thiết bị y tế của Bệnh viện. Kịp thời đề xuất khen thưởng và khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật.

– Tiếp tục cập nhật các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước. Xây dựng, hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn ISO đối với các quy trình quản lý hành chính trong chuyên môn, nghiệp vụ.

Slogan: ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC

Liên hệ nhanh